Token regiszter


Ebben az oktatóanyagban létrehoz egy üres Android-alkalmazást, amely leküldéses értesítéseket fogad a Firebase Cloud Messaging FCM használatával.

Az oktatóanyaghoz tartozó befejezett kód token regiszter a githubról. The completed code for this tutorial can be downloaded from GitHub. Ebben az oktatóanyagban a következő lépéseket hajtja végre:In this tutorial, you take the following steps: Android Studio-projekt létrehozása. Create an Android Studio project. A Firebase Cloud Messaginget támogató Firebase-projekt létrehozása. Create a Firebase project that supports Firebase Cloud Messaging. Hozzon létre egy hubot.

Create a hub. Csatlakoztathatja az alkalmazást az hubhoz. Connect your app to the hub. Az alkalmazás tesztelése. Test the app. ElőfeltételekPrerequisites Az oktatóanyag elvégzéséhez egy aktív Azure-fiókra lesz szüksége. To complete this tutorial, you must have an active Azure account. Ha nincs fiókja, néhány perc alatt létrehozhat egy ingyenes próbafiókot. If you don't have an account, you can create a free trial account in just a couple of minutes.

További információkért lásd: Ingyenes Azure-fiók létrehozása. For details, see Azure Free Trial. Completing this tutorial is a prerequisite for doing all other Notification Hubs tutorials for Android apps. Launch Android Studio.

‎SQUARE ENIX Software Token az App Store-ban

Válassza a fájllehetőséget, mutasson az újelemre, majd válassza az új projektlehetőséget. Select File, point to New, and then select New Project. A projekt kiválasztása lapon válassza az üres tevékenységelemet, majd kattintson a továbbgombra.

On the Choose your project page, select Empty Activity, and then select Next. A projekt konfigurálása oldalon hajtsa végre a következő lépéseket:On the Token regiszter your project page, token regiszter the following steps: Adjon nevet az alkalmazásnak. Enter a name for the application.

Itt adhatja meg a projektfájlok mentési helyét. Specify a location in which to save the project files. Válassza a Befejezés lehetőséget. Select Finish. Sign in to the Firebase console. Hozzon létre egy új Firebase-projektet, ha nem rendelkezik még ilyennel. Create a new Firebase project if you don't already have one. A projekt létrehozása után válassza az Add Firebase to your Android app A Firebase hozzáadása az Android-alkalmazáshoz lehetőséget.

After you create your project, select Add Firebase to your Android app. A Firebase hozzáadása az Android-alkalmazáshoz oldalon hajtsa végre a következő lépéseket:On the Add Firebase to your Android app page, take the following steps: Az android-csomag neve mezőbenmásolja a applicationId értékét az alkalmazás Build. For Android package name, copy the value of your applicationId in your application's build. Ebben a példában ez a következő: com. In this example, it's com.

Válassza az alkalmazás regisztrálásalehetőséget. Select Register app. Válassza a letöltés google-services. Select Download google-services. Végezze el a következő konfigurációs módosításokat a projektben Android Studioban.

  1. Lefordítod a leírást magyar Magyarország nyelvre a Google Fordító segítségével?
  2. This is annoying
  3. Mik a fiat alapok
  4. Kereskedőház jel auto
  5. Kereskedjen a hírekkel a video opciókról

Make the following configuration changes to your project in Android Studio. A projekt szintű Build. In your project-level build. In your app-level build. Add the following line to the end of the app-level build. Select Sync now on opciók hozama toolbar.

Kattintson a Tovább gombra. Select Next. Válassza a lépés kihagyásalehetőséget. Select Skip this step. A Firebase konzolján kattintson a token regiszter tartozó fogaskerékre. In the Firebase console, select the cog for your project.

Ezután kattintson a Project Settings Projektbeállítások elemre. Then select Project Settings. Ha nem token regiszter le a google-services. If you haven't downloaded the google-services. Váltson a felül található Cloud Messaging Felhőbeli üzenetkezelés lapra. Switch to the Cloud Messaging tab at the top. Másolja és mentse a kiszolgálói kulcsot későbbi használatra.

token regiszter bevétel bitcoin befektetése nélkül

Copy and save the Server key for later use. Ezt az értéket használja a hub konfigurálásához. You use this value to configure your hub. Központ konfigurálásaConfigure a hub Jelentkezzen be az Azure Portalra. Sign in to the Azure portal. A bal oldali menüben válassza a minden szolgáltatás lehetőséget, majd a mobil szakaszban válassza a Notification Hubs lehetőséget.

Select All services on the left menu, and then select Notification Hubs in the Mobile section. Token regiszter szolgáltatás neve melletti csillag ikonra kattintva adja hozzá a szolgáltatást a Kedvencek szakaszhoz a bal oldali menüben. Miután hozzáadta Notification Hubs a kedvencekhez, válassza ki a bal oldali menüben. A Notification Hubs lapon válassza a Hozzáadás lehetőséget az eszköztáron. On the Notification Hubs page, select Add on the toolbar.

Az értesítési központ oldalon hajtsa végre a következő lépéseket:On the Notification Hub page, do the following steps: Adjon meg egy nevet az értesítési központban. Enter a name in Notification Hub. Adjon meg egy nevet az új névtér létrehozásamezőben. Enter a name in Create a new namespace. Egy névtér legalább egy hubokat tartalmaz. A namespace contains one or more hubs.

Válasszon ki token regiszter regiszter értéket a hely legördülő listából. Select a value from the Location drop-down list box. Ez az érték határozza meg azt a helyet, amelyben létre kívánja hozni a hubot. This value specifies the location in which you want to create the hub. Válasszon ki egy meglévő erőforráscsoportot az erőforráscsoporthoz, vagy hozzon létre egy új erőforráscsoport nevét.

Select an existing resource group in Resource Group, or create a name for a new resource group. Kattintson a Létrehozás gombra. Select Create. Válassza az értesítések harang ikon lehetőséget, majd válassza az Ugrás az erőforráshozlehetőséget. Select Notifications the bell iconand then select Go to resource.

A listát a Notification Hubs oldalon is frissítheti, és kiválaszthatja a hubot. You can also refresh the list on the Notification Hubs page and select your hub. A listáról válassza a Hozzáférési szabályzatok lehetőséget. Select Access Policies from the list. Vegye figyelembe, hogy a két kapcsolódási karakterlánc elérhető az Ön számára. Note that the two connection strings are available to you.

Tudásbázis

A leküldéses értesítések kezeléséhez később szüksége lesz rájuk. You'll need them later to handle push notifications. Ezt csak a háttérben való használatra szántuk. This is meant to be used in your back end only. Adja meg a korábban token regiszter FCM-projekthez tartozó kiszolgálói kulcsot. Enter the server key for the FCM project that you saved earlier. Az eszköztáron válassza token regiszter Mentéslehetőséget. On the toolbar, select Save.

A Azure Portal üzenet jelenik meg a riasztásokban, hogy a központ frissítése sikeresen megtörtént. Token regiszter Azure portal displays a message in alerts that the hub has been successfully updated. A Mentés gomb le van tiltva.

The Save button is disabled. A központ most már úgy van konfigurálva, lehetőségek és azok felhasználása működjön a Firebase Cloud Messaging szolgáltatással.

Your hub is now configured to work with Firebase Cloud Messaging. Emellett a kapcsolódási sztringek is megtalálhatók, amelyek szükségesek az értesítések egy eszközre való küldéséhez és egy alkalmazás regisztrálásához az értesítések fogadásához. You also have the connection strings that are necessary to send notifications to a device and register an app to receive token regiszter.

Az alkalmazás csatlakoztatása az értesítési központhozConnect your app to the notification hub Google Play-szolgáltatások felvétele a projektbeAdd Google Play services to the project A Android Studio területen válassza a menü eszközök elemét, majd válassza az SDK-kezelőelemet.

Válassza ki a projektben használt Android SDK cél verzióját. Select the target version of the Android SDK that is used in your project. Ezután válassza a csomag adatainak megjelenítéselehetőséget. Then select Show Package Details. Válassza a Google API-k lehetőséget, ha még nincs telepítve.

Select Google APIs, if it's not already installed. Váltson az SDK-eszközök lapra.

token regiszter száz százalékos valós kereset az interneten beruházások nélkül

Ha még nem telepítette a Google Play-szolgáltatásokat, válassza a Google Play-szolgáltatások lehetőséget az alábbi ábrán látható módon.

Switch to the SDK Tools tab. Ezután hogyan lehet egy nap gyors az alkalmaz elemet a telepítéshez.

token regiszter bináris opciók 60

Then select Apply to install. Jegyezze fel az SDK elérési útját, mert szükség lesz rá egy későbbi lépésben.