Pénzügyi függetlenségi irodalom


Európa, ébresztő! A tanulmányban a szerzők a monetáris politikai eszközváltásról, az államadósság és a kamatteher csökkentéséről, a fiskális és monetáris politikai célrendszerről, illetve a jegybanki függetlenség kérdéséről értekeznek vitaindító szándékkal. A cikket három részben közöljük, az első rész itta második itt olvashatóa teljes cikk elérhető itt.

  1. Európa, ébresztő! (3) - Pénzügyi Szemle online
  2. Pénzügy(rendszer)tan - A függetlenség a gyakorlatban - MeRSZ
  3. Понимаете ли вы, что это означает.
  4. Pénzt keresni egy számmal könnyű és
  5. ÉLET ÉS IRODALOM

Bánfi Tamás - Pénzügyi függetlenségi irodalom Attila - Bánfi Zoltán A jegybank privilégiuma nem a gazdaság organikus fejlődéséből eredt, hanem állami döntés volt. A hitelezés eredeti pénzügyi függetlenségi irodalom technikája hasonló volt, mint a mai gyakorlat - az állam az adósságát megtestesítő papírt, ún. Az állampapírnak lejárata volt és kamatozott. A lejáratkori kamattal megnövelt összeget az állam a jegybanknak az állampapírok visszavásárlásával kifizette.

A kifizetés feltételezte az állam bevételi aktívumát, azaz az államnak a lejáratkor az aktuális kiadásaihoz képest annyival nagyobb bevételének adó, illeték, regálé kellett lennie, mint amekkora tartozása névleges összeg plusz kamat volt a jegybankká előlépett bankkal szemben.

Ez a feltétel általában nem teljesült, hanem az állam újabb állampapírt bocsátott ki, és annak névértéke nem volt kisebb, mint a korábban kibocsátott és lejárt állampapír kamattal növelt névértéke.

pénzügyi függetlenségi irodalom

Az új kibocsátást a jegybank ismét lejegyezte és a bevétel biztosította az állam lejárt tartozásának a kiegyenlítését. Az állam a régi adósságát új adóssággal finanszírozta és természetesen a lejáratig felszámított újabb kamat az adósságot növelte. A régi adósság csak újabb adóssággal finanszírozható, mindaddig, míg az állam nem képes és nem hajlandó a kiadásait úgy csökkenteni, hogy részben vagy egészben a bevételi többletből az adósság törleszthető legyen.

Általában az állam nem volt képes az adósságát megfelelő mértékű bevételi többletből kiegyenlíteni, ezért az állam adóssága, valamint a hitelező bank jegybank követelése folyamatosan növekedhetett.

Éppen azért, hogy az újabb és újabb állampapír megvételére a jegybank hajlandó legyen, az állam a jegybank privilégiumát nem korlátlan, hanem meghatározott lejáratra adta, mert a privilégium ismétlődő meghosszabbításának feltétele volt az újabb és újabb kibocsátású állampapírok megvétele. Ekkor a győztes államok által létrehozott jóvátételi bizottság attól tartva, hogy a jóvátételi követelések teljesítését a német gazdaság és államháztartás teljes összeomlása veszélyezteti - kihasználva, hogy a német kormány ben moratóriumot kért a jóvátétel fizetésére - a bizottság a moratórium feltételeként a Birodalmi Bank autonómiáját kérte, másrészt kikötötte, az államháztartást a Birodalmi Bank nem finanszírozhatja.

A as évektől a Nemzetközi Valutaalap, majd a német dominanciából következően az Európai Unió pénzügyi függetlenségi irodalom az Európai Központi Bank emelte rendkívül lényeges kérdéssé a jegybanki függetlenség eszméjét és gyakorlatát. A jegybanki függetlenség megsértéséről, esetleg csupán veszélyeztetéséről csak olyan esetek ismertek, ahol kormányváltás történt és a megelőző kormány által kinevezett elnök alelnökök, monetáris tanácstagok mandátuma az új kormány hivatali idejébe átnyúlik.

Ebben a megközelítésben a jegybanki függetlenség fogalma kevésbé közgazdaságtudományi, jóval inkább politológiai kérdés, mert nem másról és nem többről van szó, mint a kormánypártok és az ellenzéki pártok aktuális vitájáról. A nézeteltérést nem gazdasági dilemmák, hanem személyi konfliktusok okozzák, amik végső soron az ún. A jegybank gazdaságpolitikai függősége A nemzetgazdaság irányítás központi eszköze a pénzügypolitika, aminek két fő ága a fiskális és a monetáris politika.

Széles körben elfogadott munkamegosztás alapján a fiskális politika kialakítója, végrehajtója és felelőse az adott ország kormánya, míg a monetáris politikáé a jegybank nemzeti bank. Nem ismerünk olyan tantételt erősebben fogalmazva a közgazdaságtudományon belüli bizonyítástamely szerint a nemzetgazdaság érdeke nem azt követeli meg, hogy a pénzügypolitika két fő ága között minél tökéletesebb harmónia legyen.

pénzügyi függetlenségi irodalom

Ellenkezőjére annál inkább lehetne gyakorlati tapasztalatból levont, súlyosan elmarasztaló következtetéseket találni. Magyarán és egyszerű okfejtéssel: elfogadhatatlan a fiskális és a monetáris politika közötti diszharmónia, mert az a nemzetgazdaság érdekeit sérti, a gazdaság eredményét csökkenti és a társadalom az ország lakosságának életvitelét rontja.

Az Új-Zélandon kitalált inflációs célkövetést a fejlett és a feltörekvő országok hosszú sora kritika nélkül átvette, elhanyagolva vagy elfelejtve Új-Zéland különlegességeit.

pénzügyi függetlenségi irodalom

Ha a megállapodás közbülső időpontokra nem teljesül, a jegybankelnököt a kormány visszahívhatja. Vagyis: nem felelősség és szankció nélküli függetlenséget kapott a jegybank, pontosabban a jegybankelnök - a függetlenség és a felelősség szimmetrikusan érvényes.

pénzügyi függetlenségi irodalom

Más országok jegybankjai megkövetelik a függetlenséget, alkalmazzák a különleges ország különleges helyzetére kitalált monetáris politikai technikát, de fel sem vetődött a felelősség és a szankciók átvételének az igénye. A rendszer képmutató, hazug és társadalomellenes. A jegybankelnök függetlensége csak úgy értelmezhető, hogy a kormány kormányfő, parlament jogi formában, illetve jogi forma alapján verbálisan nem utasíthatja.

De hogy a kormány kormányfő, parlamenti kormánytöbbség által kiválasztott jegybankelnök szakmai identitása és emberi lojalitása alapvetően más, főképpen a kormány véleményével és érdekével ellentétes monetáris politikai döntéseket megengedne, valószerűtlen.

Az Európai Központi Bank lehetne a kivétel, ha elnökét a tagországok az általuk javasolt több személy közül titkos szavazással választanák.

Ehelyett a domináns országok kormányfői államfői zárt körben megállapodnak az új elnök nemzeti hovatartozásáról, amitől természetesen nem lehet független a nemzeti kormány személyi ajánlása. Ha a népszavazással választott elnök és a tőle függetlenül választott parlamenti kongresszusi többség politikai párti pozíciója nem azonos vagy a jegybankelnököt jelölő és delegáló pártot pártkoalíciót a jegybankelnöki kinevezés időtartama alatt az újabb parlamenti választáson egy korábbi ellenzéki párt pártkoalíció váltja fel, akkor a jegybanki függetlenség valós kérdéssé válik és azonnal kiderül, hogy alapvetően nem közgazdasági, iqoption bináris opciók pénzügyi függetlenségi irodalom jellegű a konfliktus 5.

A jegybankelnök és ezzel a jegybank független lehet, ha a függetlenség kerete egyértelműen ischimoku indikátor stratégia. A jegybank a jegybankelnökön keresztül felelős a jegybanki cél teljesítéséért, és a jegybankelnök felelőssége szankcionálható visszahívható.

Az Európai Unió tagországainak jegybankjai a Központi Bankok Európai Rendszerének tagjai, ami egyben az Európai Központi Bank felügyeletét jelenti pénzügyi függetlenségi irodalom szabálykövetését követeli meg az eurózónán kívüli országok jegybankjainál is.

A jegybanki függetlenség eszméje európai doktrína lett úgy, hogy a függetlenség kritériumait konkrét esetek vélelmezett megsértésének az összegyűjtéséből lehetne körvonalazni, ami nem éppen a szigorú szabálykövetési elvárás szilárd alapja. A független jegybank jegybankelnök feladata az inflációs cél, végső soron az árstabilitás elérése. A feladat konkrétan meghatározott, de a kitűzött cél teljesítéséhez felelősség és szankció nem kapcsolódik 6.

Különösen igaz ez az energiahordozók olaj, gáz, szén, villamos energiaa bányászati nyersanyagok réz, vas, alumínium stb. Ráadásul az árfolyampolitika nem lehet a kormánytól függetlenül csak a jegybank döntési kompetenciája. Ha a felelősséget nem lehet elvárni, a szankció sem indokolt, ekkor viszont a függetlenség eszméje nem több mint tartalom nélküli politikai szólam.

Áldás vagy átok?

A jegybanki függetlenség eszméje azonban gazdasági tartalommal is megtölthető, ha a jegybank feladata célja konkrétan kijelölhető és számon kérhető. Ennek feltétele, hogy a kitűzött cél a kijelölt időhorizonton reális elvárás legyen és a pénzügyi függetlenségi irodalom cél eléréséhez szükséges eszközökkel a jegybank rendelkezzen.

MeRSZ online okoskönyvtár

Jegyzetek: 1 Rendkívül széles, mind angol, mind német nyelvű irodalomra lehet hivatkozni, amik a magyar nyelvű szakirodalomban is az esemény történetek leírása mellett megtalálhatók. Lásd: dr. Óvári Papp Zoltán: A jegybankok viszonya az államhoz Budapest, ; Homonnai Farkas: Banktörténet.

Budapest, ; Közgazdasági Enciklopédia.

Budapest, Georg Schanz: Finanz-Archiva. Kovácsné dr. A keleti és nyugati fejlődési út összegző bemutatása kilenc európai uniós tagország példáján keresztül. PhD értekezés.

Sajnos, mert azt a látszatot kelti, mintha valós közgazdasági dilemmáról lenne szó. A jogtudomány, a politikatudomány jegybanki függetlenség elemzése indokolt lehet. Részletes példaként említhető: dr.

Miskolc,