Összetett lehetőség


Previously in Power BI Desktop, when you used a DirectQuery in a report, no other data connections, whether DirectQuery or import, were allowed for that report. Az összetett modellekkel ez a kötöttség megszűnik. With composite models, that restriction is removed. Egy jelentés problémamentesen tartalmazhat több, DirectQuery vagy importálás típusú adatkapcsolatot bármilyen kívánt kombinációban. A report can seamlessly include data connections from more than one DirectQuery or import data összetett lehetőség, in any combination you choose.

Az összetett modellek használatának lehetősége a Power BI Desktopban három összefüggő funkcióból áll:The composite models capability in Összetett lehetőség BI Desktop consists of three related features: Összetett modellek: Lehetővé teszik, hogy egy jelentés több adatkapcsolattal, köztük DirectQuery és importálás típusú kapcsolatokkal, vagy ezek bármilyen kombinációjával rendelkezzen.

Composite models: Allows a report to have multiple data connections, including DirectQuery connections or import, in any combination.

Ez a cikk részletesen tárgyalja az összetett modelleket.

Összetett modellek használata a Power BI Desktopban - Power BI | Microsoft Docs

This article describes composite models in detail. Több a többhöz kapcsolatok: Az összetett modellekkel a táblák között több-a-többhöz kapcsolatok hozhatók létre. Many-to-many relationships: With composite models, you can establish many-to-many relationships between tables.

Ez a megközelítés kiküszöböli, hogy egyedi értékeket kelljen használni a táblákban. This approach removes requirements for unique values in tables.

Valószínűségszámítás epizód tartalma: Szorzat integrálása, Primitív függvényPrimitív függvény keresés, Összetett függvények integrálása, A szorzatban szerepel a belső függvény deriváltja, Az S4 szabály, Speciális esetek. A képsor tartalma Ez a tétel tulajdonképpen az összetett függvények integrálásáról szól. Csak sajnos az a gond az összetett függvényekkel, hogy az integrálásuk általában elég reménytelen vállalkozás. Nem rendelkezik elemi primitívfüggvénnyel ezek közül a függvények közül egyik sem: Ezeket az integrálokat tehát sajna nem tudjuk kiszámolni. Úgy értem nem ma, hanem egyáltalán.

Korábbi áthidaló megoldásokat is szükségtelenné tesz, például új táblák bevezetését a kapcsolatok létrehozásához. It also removes previous workarounds, such as introducing new tables only to establish relationships. Tárolási mód: Mostantól megadható, hogy mely vizualizációk kérdeznek le háttér-adatforrásokat. Storage mode: You can now specify which visuals query back-end data sources.

Levél bármely linkjére történő kattintás Levél bizonyos linkjére vagy linkjeire történő kattintás Relatív időzítésű levél kiküldésekor Landing page bármely linkjére történő kattintás Landing page bizonyos linkjére vagy linkjeire történő kattintás Oldal elhagyása A műveletet Ön állítja be a SalesAutopilotban. Az alábbi nyolc lehetőség közül választhat: Felíratás listára. Leíratás listáról. A művelet az adott feliratkozót leíratja az Ön által meghatározott listáról. Adat módosítása.

Azok a összetett lehetőség, amelyekhez nincs szükség lekérdezésre, importálva lesznek még akkor is, ha DirectQuery-alapúak. Visuals that don't require a query are imported even if they're based on DirectQuery. Ez a funkció segíti a teljesítmény javulását, és csökkenti a háttérrendszerek leterheltségét. This feature helps improve performance and reduce back-end load. Korábban még az egyszerű vizualizációk, például a szeletelők is kezdeményeztek a háttérbeli forrásokra irányuló lekérdezéseket.

Previously, even simple visuals, such as slicers, initiated queries to back-end sources. Az összetett modellek használataUse composite models Összetett modellek használatával számos különböző típusú adatforráshoz csatlakozhat a Power BI Desktop vagy a Power BI szolgáltatás használatával. Ezeket az adatkapcsolatokat többféleképpen is létrehozhatja:You can make those data connections in a couple of ways: Az adatok a Power BI-ba importálásával, ami az adatok lekérésének leggyakoribb módja.

By importing data to Power BI, which is the most common way to get data. Közvetlen csatlakozással az adatokhoz az eredeti forrásadattárban a DirectQuery használatával. By connecting directly to data in összetett lehetőség original source bináris opciós stratégia matematikai by using DirectQuery.

DirectQuery használata esetén összetett modellekkel létrehozható egy olyan Power BI-modell például egy különálló. Combines data from one or more DirectQuery sources. A DirectQuery-forrásokból származó és az importált adatokat egyesíti. Combines data from DirectQuery sources and import data. Összetett modellekkel például olyan modellt is összeállíthat, amely a következő adattípusokat egyesíti:For example, by using composite models, you can build a model that combines the following types of data: Vállalati adattárházból származó értékesítési adatok.

Sales data from an enterprise data warehouse. Értékesítési célokra vonatkozó adatok egy részlegszintű SQL Server-adatbázisból. Sales-target data from a departmental SQL Server database. Táblázatból importált adatok. Data that's imported from a spreadsheet. A több DirectQuery-forrás adatait egyesítő vagy DirectQuery- és importált adatokat egyesítő modelleket összetett modellnek nevezzük.

A model bináris opciók áttekintése a megbízhatóság érdekében combines data from more than one DirectQuery source or that combines DirectQuery with import data is called a composite model.

A táblák között létrehozhat kapcsolatokat, mint eddig is, még akkor is, ha ezek a táblák különböző forrásokból származnak.

You can create relationships between tables as you always have, even when those tables come from different sources.

Minden olyan kapcsolat, amely több forrásból származik, több-a-többhöz számossággal jön létre, a tényleges számosságtól függetlenül.

hogyan lehet sikeresen kereskedni bináris opciókkal

Any relationships that are cross-source are created with a cardinality of many-to-many, regardless of their actual cardinality. Ezeket egy-a-sokhoz, sok-az-egyhez vagy egy-az-egyhez értékre módosíthatja. You can change them to one-to-many, many-to-one, or one-to-one. A források közötti kapcsolatok működése a beállított számosságtól függően eltérő.

Mentett jelszavak kezelése a Google-fiókjában

Whichever cardinality you set, cross-source relationships have different behavior. DAX- Data Analysis Expressions- függvényekkel nem kérhetők le a one egy oldalon lévő értékek a many több oldalról.

A teljesítményre gyakorolt hatás is megjelenhet a több-a-többhöz kapcsolathoz viszonyítva ugyanazon összetett lehetőség forráson belül. You may also see a performance impact versus many-to-many relationships within the összetett lehetőség source.

Megjegyzés Az összetett modellek körében minden importált tábla egyetlen adatforrásként jelenik meg, függetlenül az alapjukat képező adatforrásoktól.

Within the context of composite models, all imported tables are effectively a single source, regardless of the actual underlying data sources. Példa összetett modellreExample of a composite model Az összetett modelleket bemutató példaként tekintsünk meg egy összetett lehetőség jelentést, amely egy SQL Serveren található vállalati adattárházhoz csatlakozott Összetett lehetőség használatával.

For an example of a composite model, consider a report that has connected to a corporate data warehouse in SQL Server by using DirectQuery. Ebben az esetben az adattárház a következő adatokat tartalmazza: értékesítési adatok Country OrszágQuarter Negyedév és Bike Product Kerékpár Termék szerint, ahogyan az a következő képen látható:In this instance, the data warehouse összetett lehetőség Sales by Country, Quarter, and Bike Product data, as shown in the following image: Ebben a helyzetben egyszerű vizualizációkat készíthet a forrás mezőinek felhasználásával.

At this point, you could build simple visuals by using fields from this source. Az alábbi kép a kiválasztott negyedév összes értékesítését mutatja be terméknév ProductName szerint.

The following image shows total sales by ProductName, for a selected quarter. De mi lenne, ha egy Office Excel-táblázatban további adatok szerepelnének az egyes termékekhez rendelt termékmenedzserekről és a marketingprioritásokról? But what if you have data in an Office Excel spreadsheet about the product manager who's assigned to each product, along with the marketing priority? Pénzt keresni az interneten eggie termékmenedzserenként Product Manager szeretné megtekinteni az értékesített mennyiséget Sales Amountnem biztos, hogy lehetséges ezeket a helyi adatokat hozzáadni a vállalati adattárházhoz.

If you want to view Sales Amount by Product Manager, it might not be possible to add this local data to the corporate data warehouse. De legjobb esetben is hónapokig eltarthat. Or it might take months at best. Előfordulhat, hogy az értékesítési adatok az adattárházból is importálhatók, és nem szükséges a DirectQuery használata.

It might be összetett lehetőség to import that sales data from the data warehouse, instead of using DirectQuery. Ebben az esetben az értékesítési adatok egyesíthetőek a táblázatból importált adatokkal. And the sales data could then be combined with the data that you imported from the spreadsheet. Ez a megközelítés azonban ésszerűtlen, ugyanazon okok miatt, amelyek eredetileg a DirectQuery használatához vezetnek.

mi a fogása az internetes pénzkeresésnek

However, that approach is unreasonable, for the reasons that lead to using DirectQuery in the first place. Ezek az okok többek között a következők:The reasons could include: Az alapul szolgáló adatforrásban kikényszerített biztonsági szabályok bizonyos kombinációja. Some combination of the security rules enforced in the underlying source. Szükség van a legújabb adatok megtekintésére.

The need to be able to view the latest data. Az adatok mennyisége.

Láncszabály

The sheer scale of the data. Ilyen helyzetben hasznosak az összetett modellek. Here's where composite models come in. Az összetett modellek lehetővé teszik, hogy a DirectQueryvel csatlakozzon az adattárházhoz, az Adatok lekérése használatával pedig további adatforrásokhoz.

Láncszabály – Wikipédia

Composite models let you connect to the data warehouse by using DirectQuery and then use Get data for additional sources. Ebben összetett lehetőség példában először létrehozzuk a DirectQuery és a vállalati adattárház közötti kapcsolatot. In this example, we first establish kötvénybetét opció DirectQuery connection to the corporate data warehouse. Az Adatok lekérése használatával kiválasztjuk az Excel lehetőséget, majd megkeressük azt a táblázatot, amely a helyi adatainkat tartalmazza.

We use Get data, choose Excel, and then navigate to the spreadsheet that contains our local data. Végül importáljuk az a táblázatot, amely a termékneveket, a hozzájuk rendelt értékesítési menedzsereket és a prioritást tartalmazza.

Finally, we import the spreadsheet that contains the Product Names, the assigned Sales Manager, and the Priority. Az új táblázat az Excelből importált adatokat tartalmazza.

The new table contains the data that's imported from Excel. Most ezen táblázatok és a modell többi táblázata között kell kapcsolatot létesítenünk. We now need to relate these tables to the other tables in the model. A fentebbiekben leírtaknak megfelelően a források közötti összes összetett lehetőség alapértelmezetten több-a-többhöz számosságú. As discussed earlier, all relationships that go across source default to many-to-many cardinality.

A kapcsolat a létrehozását követően megjelenik a Power BI Desktop Kapcsolat nézetében, ahogyan várható volt. Now that we've established this relationship, it's displayed in the Relationship view in Power BI Desktop, as we would expect. A Mezők összetett lehetőség szereplő mezők bármelyikének felhasználásával létrehozhatunk vizualizációkat. We can now create visuals by using any of the fields in the Fields list. Ez a megközelítés problémamentesen ötvözi a több forrásból származó adatokat.

This approach seamlessly blends data from multiple sources. Például a teljes értékesítési összeg SalesAmount termékmenedzserenként Product Manager látható a következő képen:For example, the total SalesAmount for each Product Manager is displayed in the following image: A következő példa azt a gyakori esetet szemlélteti, amikor egy dimenziótáblát, amilyen a Product Termék vagy a Customer Ügyfélmás helyről importált adatokkal bővítenek ki.

The following example displays a common case of a dimension table, such as Product összetett lehetőség Customer, that's extended with some extra data imported from somewhere else. A táblázatok a DirectQuery használatával is csatlakozhatnak különböző forrásokhoz.

S4 - Összetett függvények integrálása

It's also possible to have tables use DirectQuery to connect to various sources. A példát továbbgondolva tegyük fel, hogy az értékesítési célok Sales Targets országonként Country és időszakonként Period egy részleg egy külön adatbázisában vannak tárolva. To continue with our example, imagine that Sales Targets per Country and Period are stored in a separate departmental database.

Ezekhez az összetett lehetőség a opciók nulla módon csatlakozhat az Adatok lekérése használatával, az alábbi képen látható módon:As usual, you can use Get data to connect to that data, as shown in the following image: A korábbiakhoz hasonlóan most is létrehozhatunk az új táblázat és a modell többi táblázata között kapcsolatokat, és aztán létrehozhatunk a táblázatok adatait egyesítő vizualizációkat.

As we did earlier, we can create relationships between the new table and other tables in the model and then create visuals that combine the table data. Tekintsük meg újra a Kapcsolat nézetet, ahol létrehoztuk az új kapcsolatokat:Let's look again at the Relationships view, where we've established the new relationships: A következő kép az új adatok és a létrehozott kapcsolatok alapján készült.

Műveletek, az összetett marketing rendszerek lelke

The next image is based on the new data and relationships we created. A bal alsó sarokban lévő vizualizáció a teljes értékesített mennyiséget Sales Amount mutatja a célhoz képest Targetés a kiszámított eltérés mutatja meg a két érték közötti különbséget. The visual at the lower left shows total Sales Amount versus Target, and the variance calculation shows the difference.

A tárolási mód beállításaSet the storage mode Az összetett modellekben minden táblázatnak saját tárolási módja van, amely azt jelzi, hogy a táblázat DirectQuery-alapú vagy importált. Each table in a composite model has a storage mode that indicates whether the table is based on DirectQuery or import. A tárolási mód a Tulajdonságok panelen összetett lehetőség meg és módosítható. The storage mode can be viewed and modified in the Property pane.

 • HA függvény – beágyazott képletek és a csapdák elkerülése - Office-támogatás
 • Megjegyzések Habár az Excel akár 64 különböző HA függvény beágyazását is lehetővé teszi, mégsem ajánlott, hogy így tegyen.
 • Kereskedési jelek a tőzsdén
 • Kripta beruházási projektek
 • Pénzt keresni az interneten feladatokkal
 • Robot bináris opciókhoz az mt4-en

A tárolási mód megjelenítéséhez a Mezők listában kattintson a jobb gombbal egy táblázatra, majd válassza a Tulajdonságok lehetőséget. To display the storage mode, right-click a table in the Fields list, and then select Properties.

A következő képen a SalesTargets táblázat tárolási módja látható. The following image shows the storage mode for the SalesTargets table.

trend tanácsadó kereskedés

A tárolási mód az egyes táblázatok elemleírásán is megtekinthető. The storage mode can also be viewed on the tooltip for each table.

HA függvény – beágyazott képletek és a csapdák elkerülése

For any Power BI Desktop file a. Az állapotsorban erre a kifejezésre kattintva minden táblázat egyszerűen összetett lehetőség importálás értékűre. You can click that term in the status bar and easily switch all tables to import. A tárolási móddal kapcsolatos további információért lásd: A tárolási mód kezelése a Power BI Desktopban. Számított táblákCalculated tables Számított táblázatokat adhat a DirectQueryt használó modellekhez.

You can add calculated tables to a model that uses DirectQuery. A számított táblázatokat meghatározó Data Analysis Expressions DAX kifejezések importált vagy DirectQuery-táblázatokra, vagy a kettő kombinációjára is hivatkozhatnak. A számított táblázatok mindig importáltak, és az adataik a táblázat frissítésekor frissülnek.

 1. Наше везение не может длиться долго, а кто знает, какие еще сюрпризы приготовили для нас эти Это звучал голос осторожности и здравого смысла, и Элвин сейчас был готов прислушиваться к нему в большей степени, нежели несколько дней .
 2. Weboldal kereskedési jelekkel
 3. S4 - Összetett függvények integrálása | mateking
 4. Összetett profil létrehozása vagy szerkesztése
 5. Legális és gyorsan kereső rendszerek
 6. Műveletek, az összetett marketing rendszerek lelke – SalesAutopilot

Calculated tables are always imported, and their data is refreshed when you refresh the tables. Ha egy számított táblázat egy DirectQuery-táblázatra hivatkozik, akkor a DirectQuery-táblázatra hivatkozó vizualizációkon mindig az alapul szolgáló adatforrás legfrissebb értékei jelennek meg.

A tetők az ARCHICAD-ben a héjszerkezetekkel együtt vágóelemként működnek: a Csatlakoztatás parancs lehetővé teszi, hogy a tetőket egyéb szerkezeti elemek vágására használja, majd ezekhez az elemekhez csatlakoztatva maradnak, még akkor is, ha csak később szerkeszti azokat.

If a calculated table refers to a DirectQuery table, visuals that refer to the DirectQuery table always show the latest values in the underlying source. Más esetekben a számított táblázatra hivatkozó vizualizációk a számított táblázat legutóbbi frissítésekor érvényes értékeket mutatják. Alternatively, visuals that refer to the calculated table összetett lehetőség the values at the time when the calculated table was last refreshed.