Internetes kereseti törvény, Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete - Internetes vásárlás


A kereset közlésre való alkalmassága — járásbírói szemmel Szerző k : Hideg Nagy Kornél A polgári perrendtartásról szóló Az új Pp. Az ilyen léptékű változások ugyanakkor a kezdeti időszakban természetszerűen számtalan nehézséget és vitát hoznak a felszínre, s nem történt ez másképpen az új.

Miközben a miniszteri indokolás rögzítette, hogy a törvény úgy alakította ki internetes kereseti törvény az elsőfokú, mind a perorvoslati és a különleges perek szabályait, hogy azok minden jogkereső számára, akár jogi képviselővel, akár anélkül jár el, internetes kereseti törvény biztosítsák a hatékony és koncentrált per feltételeit, az igazságszolgáltatást igénybe venni kívánók oldaláról számos kritika fogalmazódott meg.

Egyes sajtótermékek egyenesen arról cikkeztek, hogy ügyvédellenes az új törvény, illetve önkényes bírósági döntéseket generál. Amellett, hogy e sommás megállapításokkal nem lehet egyetérteni, az látható, hogy a megfontolásra érdemes kifogások túlnyomó többsége — a hatálybalépés óta eltelt viszonylag rövidebb időből és a peres eljárások szerkezetéből következően — a per első szakaszával, a perindítással, azon belül is a keresetlevelek visszautasításának, illetve a internetes kereseti törvény meghagyásos eljárásból perré alakult eljárások megszüntetésének bírói gyakorlatával kapcsolatban fogalmazódott meg.

Nem haszontalan tehát, ha szó esik arról, hogy az elsőfokú bíróságokon eljáró bírák milyen szempontoktól vezérelve tekintik a keresetet alkalmasnak arra, hogy az alperessel közlésre kerüljön, vagy éppen ellenkezőleg minősítik perfelvételre alkalmatlannak.

E körben az eltelt idő rövidségére tekintettel nem elsősorban a felsőbb bíróságok döntései, hanem a különböző bírósági szinteken szervezett munkacsoportok és szakmai tanácskozások iránymutatásai szolgálhatnak iránytűként.

A cikk megírásakor ezek közül a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a Fővárosi Törvényszék munkacsoportjainak, a Kúria által létrehozott konzultációs testületnek, illetve a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezleteinek ilyen tárgyú állásfoglalásai kerültek feldolgozásra. Elméleti alapok Amiképpen az új Pp. Kommentárjában a Pp. Ennek eszköze a kereset alperessel való közlése. A bíróság ezen aktusával a maga részéről megalapítja a pert, azaz a felperes anyagi jogi igényét jogvédelemre érdemesnek találja anélkül, hogy annak érdemi megalapozottságáról állást foglalna 1.

Ez azt jelenti, hogy a polgári peres eljárás új rendszerében is a kereset közlése az a csomópont, amellyel az addig kétoldalú eljárás kinyílik, hárompólusúvá válik, amelynek középpontjába internetes kereseti törvény az anyagi jogi igény érdemi elbírálása kerül 2.

Ezt a határvonalat azonban a per csak akkor lépheti túl, ha a kereset a perfelvételre alkalmas, azaz nincs akadálya az anyagi jogi igényről való döntésnek perakadály.

Már a régi Pp. Ezekben az esetekben arról van szó, hogy meghatározott félnek meghatározott bíróság előtt a konkrét ügyben hiányzik a keresetindítási joga — akár azért, mert ilyen nem is volt, akár azért, mert még nincs, illetve már elveszett —, vagy hiányzik valamilyen más, szükségszerű és tételesen meghatározott előfeltétel.

pontos tanácsadó a bináris opciókhoz mit bizonyított valódi mobil bevétel

Ilyenkor a bíróság a kereset teljesíthetőségének konkrét eljárásjogi és anyagi jogi előfeltételeiről, az érvényesíthetőség elvi lehetősége felől dönt. Internetes kereseti törvény jelen cikknek nem tárgya a perakadályok rendszerének átfogó ismertetése, hanem kizárólag a nagy vihart kavart, az új Pp.

E jogszabályhellyel együttesen kell vizsgálni internetes kereseti törvény az új Pp. Ezen előírások mind a régi Pp. Egyértelművé vált, hogy a perré alakult eljárásban is pontosan ugyanazon alaki és tartalmi feltételeknek kell a keresetnek megfelelnie, mint a keresetlevéllel indult perekben. A továbbiakban nem fordulhat elő az a régi Pp. Az egyetlen könnyítés az új Pp. Ez a kivétel — a fizetési meghagyásos eljárás aktanyomatának adattartalma folytán — elsősorban a bevezető és záró részben feltüntetendő adatokra, illetve a határozott kereseti kérelemre vonatkozhat, de a jogalap, tények, bizonyítékok és jogi érvelés tekintetében a felperes keresetének a perré alakult eljárásban is minden esetben ugyanazon kereskedési jelcserék kell megfelelnie.

Ebből következően, bár a cikk a továbbiakban a keresetlevél és a visszautasítás fogalmat használja, a formai és tartalmi elemekkel kapcsolatos megállapítások egyaránt vonatkoznak a keresetet tartalmazó iratra és az eljárás fenti okból történő megszüntetésére is, azzal, hogy ahol az szükséges, a tanulmány kitér az eltérő szabályokra és szempontokra.

A keresetlevél formai és tartalmi megfelelőségének vizsgálata során abból kell kiindulni, hogy a professzionális pervitel, valamint a perkoncentráció és a felek eljárástámogatási kötelezettségének alapelvéből következően, a korábbiaknál lényegesen nagyobb odafigyelés és precizitás várható aki az interneten keres a legtöbbet az eljárás során a felektől, különösen a jogi képviselőktől már a perindítási szakaszban is.

Ehhez a jogi képviselőnek a törvény szövege, a laikus félnek pedig a jogszabályban rendszeresített nyomtatvány a továbbiakban: formanyomtatvány nyújt segítséget. Formai követelmények A keresetlevél tekintetében bizonyos szempontból formakényszer is érvényesül. A jogi képviselővel eljáró fél az új Pp. A járásbíróság előtti eljárásban a jogi képviselő nélkül eljáró,de személyében elektronikus kapcsolattartásra kötelezett fél gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, közigazgatási hatóság a keresetlevelet formanyomtatványon köteles előterjeszteni, de egyúttal az ÁNYK nyomtatvány mellékleteként.

A járásbíróság előtti eljárásban a jogi internetes kereseti törvény nélkül eljáró, elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett fél pedig a keresetlevelét formanyomtatványon, és választása szerint papír alapon vagy az ÁNYK nyomtatvány mellékleteként nyújthatja be a bíróságon.

Támogatja az online hitelkérelmezési folyamatot a NAV elektronikus keresetkimutatása A Nemzeti Adó- és Vámhivatal NAV online keresetkimutatása megkönnyíti a személyes ügyintézés nélküli hitelkérelmezést. A szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről érdeklődjön hitelnyújtójánál! A keresetkimutatáshoz csupán Ügyfélkapu-regisztrációra — vagy e-személyi igazolványra, esetleg telefonos azonosítóra — van szükség. A keresetkimutatásban egy év, a lekérdezést megelőző második hónap utolsó napjáig terjedő 12 hónap adatai szerepelnek, vagyis egy

A formanyomtatványon előterjesztett keresetlevél perfelvételre alkalmasságának vizsgálata körében néhány speciális jogértelmezési probléma máris felvetődött. Egyrészről, kérdésként fogalmazódott meg, hogy mi a járásbíróság teendője akkor, ha a jogi képviselő nélkül eljáró fél által nem a formanyomtatványon előterjesztett keresetlevélből már látszik, hogy a tartalma is hiányos.

mennyit keresel pénzt a munkáért milyen munkával lehet sok pénzt keresni

Vagy éppen ellenkezőleg, a hiánypótlás körében benyújtott formanyomtatványt kell csak érdemben megvizsgálni, és a bíróság által akkor észlelt hiányosságok pótlására kell ismételten felhívni a felperest, és csak az újabb hiánypótlás nem teljesítése esetén lehet visszautasítani a keresetlevelet?

Bár a laikus ügyfelek speciális helyzetét és érdekeit inkább a második változat venné figyelembe, egyelőre úgy tűnik, a perkoncentráció és a felek eljárástámogatási kötelezettségének alapelvére támaszkodva az első módozat az elfogadottabb a bírák körében.

Ugyanakkor az is igaz, hogy a jelenleg alkalmazott formanyomtatványoknak az Országos Bírósági Hivatal által kezdeményezett módosítását követően, amelynek eredményeképpen rövidebb, közérthetőbb és világosabb minták állnak majd a jogi képviselő nélkül eljáró felperesek rendelkezésére, ez az álláspont is védhetővé válik. Értelmezést igénylő problémaként jelentkezett az is,hogy mi a helyes eljárás akkor,ha a járásbíróság hatáskörébe tartozó perben jogi képviselő nélkül eljáró felperes nyomtatványon előterjesztett keresetlevelével kapcsolatban a bíróság a felperest hiánypótlásra hívta fel, de a felperes a hiánypótlást már jogi képviselő közreműködésével teljesítette, de oly módon, hogy a formanyomtatvány mellőzésével kizárólag a hiányokat pótolta.

Az erre a problémára adott válasz során abból kell kiindulni, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró felperest a bíróság milyen módon hívta fel a formanyomtatványon előterjesztett keresetlevele hiányainak pótlására. Amennyiben erre a bíróság a hiányok megjelölése mellett, de a beadvány visszaadása nélkül [új Pp. Ezen a követelményen nem változtat az a tény, hogy a felperes a hiánypótlást már jogi képviselő közreműködésével teljesíti, mert ebben az esetben is a bíróság által megjelölt hiányokat kell pótolnia.

Abban az esetben ugyanakkor, ha a bíróság a jogi képviselő nélkül eljáró felperest oly módon hívta fel hiánypótlásra, hogy a hiányok megjelölése mellett a beadványt részére visszaadta [új Pp. Ha a felperes a hiánypótlást személyesen teljesíti, akkor a hiánytalan keresetlevelet forma-nyomtatványon kell előterjesztenie, ha azonban a felperes a hiánypótlást már jogi képviselővel eljárva teljesíti, ettől internetes kereseti törvény időponttól rá nem alkalmazhatóak a XV.

Fejezet eltérő szabályai, így a keresetlevelet az új Pp. A keresetlevél formai követelményeivel összefüggésben kérdésként merült fel a bírói jogalkalmazás során az is, hogy vissza kell-e utasítani azt a keresetlevelet, amely tartalmazza az új Pp. A véglegesnek tűnő bírósági gyakorlat ennél visszafogottabb álláspontra internetes kereseti törvény, mivel abból indul ki, hogy a Pp.

Ehhez további, kifejezetten a felsorolás egyes elemeinek sorrendjét kimondó rendelkezésre lenne szükség.

milyen opciókkal kereskedek? auto keresni bitcoin

Ennek hiányában a keresetlevélre vonatkozó rendelkezések az egyes tartalmi elemek kötelező sorrendjét nem mondják ki. Ebből az következik, hogy formai szempontból a keresetlevél akkor megfelelő, ha mindhárom szerkezeti elemet bevezető rész, érdemi rész, záró rész felismerhetően, jól áttekinthetően, elkülönítve magában foglalja bár nem kell azokat külön címmel is ellátnitovábbá mindhárom szerkezeti egység hiánytalanul tartalmazza az adott részre előírt kötelező tartalmi elemeket. A tartalmi elemek sorrendje tehát a keresetlevél egyes részein belül tetszőleges, bár kétségtelenül megkönnyíti a hiánytalan keresetlevél elkészítését a törvényi felsorolás sorrendjének követése.

A keresetlevél három részének sorrendje ezzel szemben kötött, tehát az egyik szerkezeti egységbe tartozó tartalmi elem nem tüntethető fel egy másik részben.

Ilyen esetben a keresetlevél már nem felel meg a törvény által kötelező erővel felállított tagolásnak, ezért azt vissza kell utasítani.

A keresetlevél bevezető része A keresetlevél bevezető részének kötelező tartalmi elemei a bíróság megnevezése, illetve a peres felek — az új Pp. A keresetet tartalmazó irat esetében ezen felül még — a közjegyzői eljárás ügyszámának feltüntetésével — utalni kell a per fizetési meghagyásos eljárási előzményeire is. Vélhetően nincs szükség annak magyarázatára, miért oly lényeges az, hogy a keresetlevélből egyértelműen kiderüljön, a felperes melyik bíróság előtt kíván pert indítani, illetve annak adataiból egyértelműen beazonosíthatóak legyenek a peres felek és rendelkezésre álljon idézhető címük.

Azt azonban talán érdemes megvilágítani, miért tartotta a jogalkotó szükségesnek a felperes jogi képviselője illetve ehhez hasonlóképpen az új Pp. Számos esetben fordul elő ugyanis az, hogy a bíróságnak soron kívül kell ene elérnie a jogi képviselőt, tipikusan az eljáró bíró előre nem látott akadályoztatása, betegsége miatt elhalasztott tárgyalásokkal összefüggésben.

Ilyenkor a bíróság a megfelelő elérhetőség hiányában nem tudja rövid úton értesíteni a peres felek jogi képviselőit, így azok megjelennek az elhalasztott tárgyalás időpontjában, amely nemcsak nekik okoz felesleges bosszúságot és költséget, hanem az ügyeleti rendszer szükségtelen igénybevételével a bíróságok részére is munka- és internetes kereseti törvény jár.

  1. NAV - Támogatja az online hitelkérelmezési folyamatot a NAV elektronikus keresetkimutatása
  2. Közérdekű igényérvényesítés Magyarországon II. | Eljárásjogi Szemle
  3. Bináris opciók tanulási webhely
  4. Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete - Internetes vásárlás
  5. A kereset közlésre való alkalmassága – járásbírói szemmel – Ügyészek lapja
  6. Milyen programozási nyelvekkel írják a kereskedési robotokat

Az egyik ilyen értelmezést igénylő pont volt az, hogy a bírósággal kötelezően elektronikus kapcsolattartás útján érintkező jogi képviselők keresetlevelének bevezető része és a jogi képviselők által szükségképpen kitöltött ÁNYK nyomtatvány adattartalma milyen kapcsolatban áll egymással. E kérdés megválaszolásához abból kell kiindulni, hogy a keresetlevél benyújtásához rendszeresített nyomtatványok alkalmazása során a benyújtó fél választhat, hogy beadványát vagy magán a nyomtatványon adja meg, vagy annak mellékleteként csatolja.

Ha a felperes a beadványt a nyomtatványon adja meg, akkor a keresetlevél szövegét maga a nyomtatvány tartalmazza, így annak adattartalma is a keresetlevél részét internetes kereseti törvény.

A kereset közlésre való alkalmassága – járásbírói szemmel

Ebben az esetben a felperesnek külön a keresetlevelében a peres feleknek csak azon adatait kell megadnia, amelyeket az ÁNYK nyomtatvány nem tartalmaz hasonlóképpen ahhoz, ahogyan a fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárásokban a keresetet tartalmazó iratnak is azokat az adatokat kell szükségképpen tartalmaznia, amelyek a fizetési meghagyásos eljárás aktanyomatából nem állapíthatóak meg.

Ilyenkor az ÁNYK nyomtatvány nem minősül beadványnak, funkciója lényegében a papír alapú kapcsolattartás postai borítékjához hasonló, ezért adatai nem pótolják a keresetlevélben feltüntetni elmulasztott adatokat. Az utóbbi esethez hasonlóan a keresetlevél mellékletei sem fogadhatóak el a peres felek azonosítására.

A felperesnek konkrét állítást kell tennie a keresetlevélben a felek megnevezése és azonosító adataik megjelölése útján. E tények tekintetében ugyanis az új Pp. E jogszabályi kivétel ugyanis egyrészt nem terjed ki a fél azonosításához szükséges adatokra, másrészt pedig csak az adatok igazolására azaz a mellékletek rendelkezésre bocsátására vonatkozik, és nem az adatok, azaz a keresetlevél bevezető részének kötelező elemeit képező tények előadására.

Az alperes felperes által közölt azonosító adataival kapcsolatban pedig körvonalazódni látszik az az álláspont, hogy a felperesnek akkor elegendő az alperes nevét és címét feltüntetni a keresetlevél bevezető részében, ha ő maga is csak ezen adatokat ismeri.

Ha ugyanis a keresetlevél további részeiből, illetve annak mellékleteiből egyértelműen kiderül, hogy a felperes az alperes egyéb fenti opciót is ismeri, akkor tőle megkövetelhető, hogy azt feltüntesse a keresetlevélben, vagyis ilyen esetben nem elegendő csak a név és a cím feltüntetése. Amennyiben pedig a felperes e további, tőle elvárt adatokat nem tünteti fel internetes kereseti törvény keresetlevélben, hiánypótlásnak nincs helye, a keresetlevelet vissza kell utasítani.

A keresetlevél érdemi része A keresetlevél érdemi részének kell tartalmaznia a határozott kereseti kérelmet, az érvényesíteni kívánt jogot, a felperesi tényelőadást és jogi érvelést, továbbá a rendelkezésre álló bizonyítékokat és bizonyítási indítványokat.

Ugyan a keresetlevél valamennyi elemével kapcsolatban felmerülhet, de leginkább az érdemi rész kötelező elemeivel internetes kereseti törvény aktuális az a kérdés, hogy a keresetlevél hibája mely esetekben vonja maga után a keresetlevélnek az új Pp.

A Kúria mellett működő konzultációs testület álláspontja szerint azt az értelmezést javasolta elfogadni, hogy amennyiben a keresetlevél nem tartalmaz valamely, az új Pp. Akkor pedig, ha a keresetlevélben előadottak megfelelnek a törvény követelményének és teljes körűek, de inkompatibilisek a kereset következetlen— mert például a határozott és végrehajtható kereseti kérelem nem következik az érvényesíteni kívánt jogból — ebben az esetben nincs helye sem hiánypótlásnak, sem visszautasításnak.

A keresetlevelet ilyenkor a perfelvételre alkalmasként kell kezelni, így azt az alperessel közölni kell, és — ha az alperes írásbeli ellenkérelmet vagy beszámítást tartalmazó iratot előterjeszt — a perfelvétel során anyagi pervezetéssel kell közrehatni abban, hogy a felperes a keresetlevélben feltüntetett nyilatkozatainak hibáit kijavítsa.

Az ördög persze a részletekben internetes kereseti törvény, és az első- és különösen a másodfokú bíróságok gyakorlatának kell majd azt meghatároznia, hogy pontosan mikor tartalmazza a keresetlevél megfelelően az új Pp.

Hangsúlyozni kell e körben ugyanakkor azt is, hogy a fenti, árnyalt megközelítés a keresetet tartalmazó irat tekintetében bizonyosan nem lesz alkalmazható, tekintettel arra, hogy az új Pp. Jelen cikk szerzője a saját gyakorlatában azt az elvet vallja, hogy az új Pp. Az uralkodó bírói gyakorlat kiforrottságának hiányában azonban a cikk a továbbiakban csak a keresetlevél minden szempontból hiánytalan érdemi részével kapcsolatban eddig megfogalmazott kívánalmakat ismerteti, a törvényben meghatározott sorrendben.

A miniszteri internetes kereseti törvény szerint a kereseti kérelemben petitumban kétséget kizáró, további értelmezést nem igénylő módon meg kell határozni, hogy a felperes az alperessel szemben milyen tartalmú jogvédelmet — ideértve a megállapítást, marasztalást vagy jogalakítást is internetes kereseti törvény kér és ennek érdekében milyen tartalmú ítéleti rendelkezést, döntést kíván a bíróságtól.

A kereseti kérelmet úgy kell a felperesnek előterjeszteni, hogy a kereset alapossága esetén azzal egyező tartalmú ítéleti rendelkező rész vagy bírósági meghagyás internetes kereseti törvény hozható.

A kereseti kérelem határozottsága tehát magában foglalja annak egyértelműségét és adott esetben végrehajthatóságát is. A kereseti kérelem határozottságának megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni, hogy a felperes mit adott elő a kereseti kérelmet megalapozó tények vagy a jogi érvelés közben, a határozott kereseti kérelemnek önmagában tartalmaznia kell minden olyan adatot, amelynek az ítélet rendelkező részében is benne kell lennie. A kereseti kérelem határozottságának vizsgálata során figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy amennyiben a felperes nem meríti ki valamennyi, az anyagi jogszabály rendelkezéséből adódó igény érvényesítését, akkor ez a hiányosság egyértelműen és közvetlenül a rendelkezési jog gyakorlásához kapcsolható, akár tudatos igényérvényesítésről való lemondásról lehet szó.

Az érvényesítetteken túli lehetséges igényekről való tájékoztatás, a hiányzó igény előterjesztésére való felhívás, már jogi tanácsadás. A bíróság tájékoztatása, kérdésfeltevése ilyen esetben a felperes javára befolyásolná a per anyagát így az nem megengedett 3.

A kereseti kérelem határozottsága kiterjed a járulékos követelésekre, azok kezdő- és befejező időpontjára, konkrét mértékére is. Ebből következően tehát a késedelmi kamatkövetelés is csak akkor határozott, ha a felperes egyértelműen feltünteti a kamatszámítás kezdő időpontját, végidőpontját legalább annak megjelölésével, hogy a kifizetésig kériilletve abban az esetben, ha a felperes több részletből álló követelése után középarányos időponttól kéri a kamat megállapítását, a középarányosnak tekintett kezdő időpontot.

Ugyanakkor a teljesítési határidő megjelölése nem kötelező internetes kereseti törvény a határozott kereseti kérelemnek. A teljesítési határidő feltüntetésének hiányában a bíróság úgy tekinti, hogy a fél nem terjesztett elő kérelmet e vonatkozásban, és a teljesítési határidőről az új Pp.

A perköltség megtérítésére vonatkozó kérelem felszámítás és a perköltség összegének megjelölése sem kötelező tartalmi eleme az ítéleti rendelkezésre irányuló kereseti kérelemnek. Ha a felperes a keresetlevelében nem számít fel perköltséget, akkor a bíróság a bírósági meghagyásban vagy az ítéletben nem dönt a perköltségről, mivel a régi Pp.

Ehhez hasonlóan, ha a felperes a keresetlevélben a jogszerűen követelhető összegnél kisebb összegben jelöli meg a felszámított perköltség összegét, a bíróság is csak ezen alacsonyabb összegű perköltség megfizetésére fogja kötelezni az alperest.

Ami azonban a jelen cikk vizsgálódása körében érdekes, az az, hogy a kereseti kérelem határozottságát a perköltség körében tett nyilatkozat és az azzal kapcsolatos okirat tartalma, annak hiánya vagy hiányossága nem érinti. Abban az esetben, ha a felperes keresete több kereseti kérelmet tartalmaz, természetesen valamennyinek határozottnak kell lennie.

A kereseti kérelemből emellett egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy a felperesnek több egymás mellett álló kereseti igénye van-e, vagy ezek látszólagos halmazatban álló keresetek; látszólagos keresethalmazat esetén a keresetek vagylagos avagy eshetőleges viszonyban állnak.

melyik piac jövedelmezőbb egy kezdő kereskedő számára számlát nyit egy üzletközpontban

Eshetőleges eventuális keresethalmazat esetén a felperesnek úgy van ugyanis több keresete, hogy a keresetek létezése egymástól függ, mert a felperes feltételesen, az elsődlegesen kért keresetének alaptalansága esetére terjeszt elő másik másodlagos, harmadlagos stb. A látszólagos internetes kereseti törvény keresethalmazat másik típusa, a vagylagos alternatív kereset esetén a felperesnek több egymást kölcsönösen kizáró keresete van úgy, hogy azok elbírálási sorrendjét nem kell meghatároznia a kérelme arra irányul, hogy a bíróság az egyik keresetét teljesítse.

A A Kúria mellett működő konzultációs testület javaslata szerint, abban az esetben, ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy a fél által vagylagosan előterjesztett keresethalmazat tartalma szerint eshetőleges keresethalmazat, az egyes kereseti kérelmek elbírálása sorrendjének meghatározása érdekében fel kell hívnia a felet a keresetlevél hiányainak pótlására. Ha a fél nem teljesíti a bíróság felhívásában foglaltakat, a keresetlevél visszautasításának van helye.

Más a helyzet akkor, ha a fél a keresetek elbírálásának sorrendjét megjelöli, csak helytelen módon. Ha az eshetőleges keresethalmazatot tartalmazó kérelmét a fél nem a bíróság által helyesnek tartott sorrendben terjesztette elő, akkor a bíróság az anyagi pervezetés szabályai szerint gyakorolhatja azt a jogát, hogy rávezesse a felet az eshetőleges keresetek megfelelő sorrendben való előterjesztésére.

Ez az anyagi jogi kérdéseket felvető hiányosság ugyanis nem lehet indok a keresetlevél visszautasítására akkor, ha a felperes a bíróság felhívása ellenére is ragaszkodik az általa megjelölt sorrendhez. E körben szót kell ejteni a meg nem engedett keresethalmazatról is, tekintettel arra, hogy az az új Pp.

Ahogyan a miniszteri indokolás is rámutat, az új Pp. További korlátként került előírásra, hogy valamennyi keresetnek ugyanabból a jogviszonyból kell erednie és valamennyi keresetnek ugyanazon peres felek között kell fennállnia.