Bár a kereskedelemben.


Összefoglalás I Az e-kereskedelem áruknak és szolgáltatásoknak az interneten vagy más online bár a kereskedelemben hálózatokon keresztül történő adásvételét jelenti. Az Európai Unió ösztönzi az elektronikus kereskedelmet, hogy annak révén a vállalkozások és a fogyasztók ugyanúgy tudjanak nemzetközi viszonylatban az interneten venni és eladni, mint a helyi piacon.

E-kereskedelem: még számos kihívás vár megoldásra a héa- és vámbeszedés terén

A legfrissebb rendelkezésre álló statisztikák szerint folyamán az EU területén működő vállalkozások közül minden ötödik végzett elektronikus értékesítést. A  és közötti időszakban az elektronikus értékesítést is végző vállalkozások aránya 7 százalékponttal, a vállalkozások e-értékesítésből származó forgalma pedig a teljes forgalom arányában 5 százalékponttal nőtt.

ooo hoz kereskedés plusz

II Amennyiben az árukat és szolgáltatásokat határokon átnyúló e-kereskedelmi tranzakció útján értékesítik, a tagállamok feladata a héa és a vámok beszedése. Ennek hiányosságai mind a tagállamok, mind az Unió költségvetését kedvezőtlenül érintik. Bár a kereskedelemben ellenőrzéseket hajt végre a beszedett héa és vámok tekintetében.

Szintén a Bizottság feladata a vám- és adópolitikák, valamint az e területekre vonatkozó stratégiák és jogszabályok kidolgozása. Az Európai Csalás Elleni Hivatal felelős az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás, korrupció és egyéb bűncselekmények kivizsgálásáért. III Az ellenőrzést az indokolta, hogy a határokon átnyúló kereskedelem esetében fennáll a szabálytalanságok kockázata a héa és a vámok beszedése terén.

Bár a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre uniós szintű becslések a be nem szedett héa összegéről, a Bizottság úgy becsüli, hogy a nem uniós országokból származó alacsony értékű termékek értékesítéséből évente akár 5 milliárd euró veszteség is keletkezhet. IV Megvizsgáltuk a határokon átnyúló internetes termékértékesítések bár a kereskedelemben a héa- és vámjogszabályokban előírt héa és vámilletékek rendszerét.

Górcső alá vettük ezenkívül a határokon átnyúló e-kereskedelmi szolgáltatások után fizetendő héa kiszabásának és beszedésének elején hatályba lépett, új rendszerét is. Végezetül áttekintettük a Bizottság javaslatait és a Tanács által a V Megvizsgáltuk, hogy az Európai Bizottság megbízható keretrendszert hozott-e létre az e-kereskedelmet terhelő héa és vámok beszedésének szabályozására és ellenőrzésére, és hogy a tagállamok kontrollintézkedései elősegítik-e ezek maradéktalan beszedésének biztosítását az e-kereskedelem terén.

VI Megállapítottuk, hogy — bár a közelmúltban történtek pozitív fejlemények — az Unió nem kínál megoldást az interneten keresztül értékesített áruk és szolgáltatások után fizetendő héa és vámok helyes összegeinek beszedésével kapcsolatos valamennyi kihívásra. VII A következőket állapítottuk meg: a szabályozási keret a legtöbb tekintetben megfelel az OECD és a WCO által támogatott nemzetközi legjobb gyakorlatnak; a ben opció demo számla regisztráció nélkül lépő új rendelkezések törekszenek a jelenlegi keret néhány hiányosságának megszüntetésére, de az alulértékelés problémája még megoldásra vár; nem használják ki teljes mértékben az uniós tagállamok közötti bár a kereskedelemben a nem uniós országokkal kötött igazgatási együttműködési megállapodásokat; a tagállami adóhatóságok által végzett ellenőrzések nem kielégítőek, a Bizottság ellenőrzései pedig elégtelenek; hiányosságok mutatkoznak a jelenlegi vámkezelési rendszerekben, és fennáll a kockázata annak, hogy az Unió nem tudja megakadályozni a folyamatban részt vevő közvetítők visszaéléseit; nem eredményes a héa és a vámok beszedésének végrehajtása.

VIII Az igazgatási együttműködési megállapodások erőteljesebb alkalmazása, a kontrollok eredményességének javítása, valamint a behajtási folyamat és a szabályozási keret eredményesebbé tétele érdekében ajánlásokat intézünk a Bizottsághoz és a tagállamokhoz. A tagállamok: küldjenek időben visszajelzést az Eurofisc rendszerében a többi tagállamtól érkező figyelmeztetésekről; fokozzák a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerben nyilvántartott kereskedőkre bár a kereskedelemben a távértékesítőkre irányuló ellenőrzési tevékenységüket; körültekintően ellenőrizzék, hogy a kereskedők betartják-e az Unión belüli szolgáltatásnyújtásra vonatkozó új, 10  eurós küszöbértéket.

Bevezetés 01 Az elektronikus kereskedelem e-kereskedelem áruk és szolgáltatások vállalkozások, háztartások, magánszemélyek vagy magánszervezetek közötti adásvétele interneten vagy más számítógépes online távközlési hálózatokon keresztül bonyolított elektronikus tranzakciók útján 1.

A  és közötti időszakban az elektronikus értékesítést is végző bár a kereskedelemben aránya 7 százalékponttal, a vállalkozások e-értékesítésből származó forgalma pedig a teljes forgalom arányában 5 százalékponttal nőtt 2.

A héa és a vámok beszedésének hiányosságai a tagállamok és az Unió költségvetésére is kedvezőtlen hatást gyakorolnak. Feladatai közé tartozik a vámunió fejlesztése és irányítása, valamint az Unió egészére kiterjedő adópolitika kidolgozása.

lopart bináris opciók

A főigazgatóság jogalkotási és stratégiai kezdeményezéseket dolgoz ki, és koordinálja a tagállamok közötti együttműködést és információcserét. Az e-kereskedelem után felszámítandó héa és vámok beszedése: a jelenlegi uniós intézkedések 08 Az uniós vámjogszabályokat általánosságban az Uniós Vámkódex 3 UCC állapítja meg, míg a héát a héairányelv 4 szabályozza.

hogyan lehet blokkláncot készíteni

Az Unióban jelenleg eltérő szabályok vonatkoznak az áruk és a szolgáltatások e-kereskedelmére kivetett héa beszedésére. Ez azt jelenti, hogy bizonyos értékesítési küszöbértékig általában 35  euró, egyes tagállamokban   euró a kereskedő a nyilvántartásba vétele szerinti tagállam héakulcsát alkalmazza 5. E küszöbérték felett a kereskedőnek héaalanyként regisztrálnia kell magát a rendeltetési hely szerinti tagállamban és annak héakulcsát kell alkalmaznia így egyben eleget kell tennie valamennyi vonatkozó jelentéstételi és bár a kereskedelemben kötelezettségnek.

Vámmentesség vonatkozik a  eurót meg nem haladó, úgynevezett elhanyagolható értékű árukra kis értékű küldeményekami azt jelenti, hogy a behozatalt nem terheli vámilleték 6. Az elhanyagolható értékű árukra héamentesség is vonatkozik — a 22 eurót egyes tagállamokban 10 eurót meg nem haladó értékű termékek után nem kell hozzáadottérték-adót fizetni a behozatalkor 7.

A rendeltetési hely elve óta vonatkozik az Unión kívüli országokból uniós fogyasztóknak nyújtott digitális B2C szolgáltatásokra.

Korábban az ilyen szolgáltatásokra a szállító székhelye szerinti ország héakulcsát kellett alkalmazni. Az azonosítót kiadó tagállam ezután minden fogyasztás helye szerinti tagállamnak továbbítja a vonatkozó héa összegét. A szűkített egyablakos ügyintézés hatóköre mind az Unióban, mind az azon kívüli országokban nyilvántartásba vett kereskedőkre kiterjed Your pocket guide to VAT on digital e-commerce Rövid útmutató a digitális e-kereskedelemre alkalmazandó héáról című műve alapján.

Az e-kereskedelem után felszámítandó héa és vámok beszedését szolgáló jelenlegi intézkedések kockázatai 14 A határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre uniós szintű becslések a bár a kereskedelemben, a Bizottság azonban úgy becsüli, hogy a nem uniós országokból bár a kereskedelemben alacsony értékű termékek értékesítéséből évente akár 5 milliárd euró veszteség is keletkezhet.

A  — Különösen nagy kockázatot jelentenek az Unión kívülről, digitális úton nyújtott szolgáltatások, mivel esetükben nem kerül sor fizikai határátlépésre, és ezért nem vonatkoznak rájuk az Unióba érkező áruk esetében alkalmazott ellenőrzések.

A szolgáltatások Unión belüli kereskedelme héaköteles, és a tagállamoknak tisztában kell lenniük az ilyen ügyletek létezésével, hogy megfelelően ki tudják vetni az adókat.

A rendszer a kereskedők önkéntes együttműködésére támaszkodik 16 Az egyik általános kockázat — az uniós és nem uniós kereskedők által értékesített áruk és szolgáltatások tekintetében egyaránt — abban rejlik, hogy a meglévő rendszer lényegében opciók nulla alapul, hogy a kereskedők hajlandóak-e regisztrálni és megfizetni a héát.

A tagállamok saját joghatóságukon kívül nem rendelkeznek végrehajtási hatáskörrel, különösen a nem uniós kereskedők vonatkozásában. Ez megnehezíti számukra, hogy biztosítsák a héa maradéktalan beszedését az áruk és szolgáltatások végső célországában.

a kereskedési központok minősítése és

A jogi keretben és az együttműködési mechanizmusokban rejlő kockázatok 17 Fennáll annak a kockázata, hogy a fogyasztás helye szerinti tagállam adó- és vámhatóságai nem veszik igénybe az igazgatási együttműködési megállapodásokat, hogy információt kérjenek attól az országtól országoktólahol a szállítót nyilvántartásba vették vagy azonosították. Ilyen információcsere hiányában a fogyasztás helye szerinti tagállam adó- illetve vámhatóságai nehezen tudják észlelni a meg nem adóztatott tranzakciókat.

Ezenfelül a héainformációcsere-rendszer — a tagállamokban nyilvántartott társaságok héaazonosító számainak érvényességére, valamint az Unión belüli adómentes értékesítésekre vonatkozó héainformációkat továbbító elektronikus hálózat — hatóköre nem terjed ki a B2C ügyletekre.

nagy pénz, hogyan lehet ma elkészíteni

Szabálytalansági kockázatok 19 A kereskedők együttműködésére való támaszkodás miatt a rendszer védtelen a szabálytalanság különböző formáival szemben.

A távértékesítési rendszer esetében fennáll például a kockázat, hogy a szállítók nem regisztráltatják magukat a rendeltetési hely szerinti tagállamban, ha értékesítésük meghaladja a vonatkozó küszöbértéket. A tagállamok által alkalmazott héakulcsok közötti különbségek szintén csalásra ösztönözhetnek a távértékesítés kapcsán: előfordulhat, hogy a szállítók nem jelentik be maradéktalanul az értékesítést terhelő héát, hogy a küszöbérték alatt maradva elkerüljék a rendeltetési hely szerinti tagállamban alkalmazandó magasabb héa felszámítását.

Így az bár a kereskedelemben héakulcsot használó tagállamokban székhellyel rendelkező szolgáltatók méltánytalanul alacsonyabb árat kínálhatnak a magasabb héakulcsot alkalmazó tagállamoknál, ami a nemzeti költségvetések számára is bevételkiesést eredményez.

Még ha nyilvántartásba is vetetik magukat valamely azonosítót kiadó tagállamban, akkor is fennáll annak a kockázata, hogy kevesebb héát vallanak be, vagy semennyit sem. Ez csökkenti a nemzeti költségvetési bevételeket, és lehetővé teszi a nem uniós szállítók számára, hogy alákínáljanak az Unióban bejegyzett szállítóknak.

felvonulási lehetőségek

A javaslat az uniós digitális egységes piacra vonatkozó stratégia keretébe bár a kereskedelemben. Az első héareformok Az ellenőrzés hatóköre és módszere 23 Az ellenőrzés azt értékelte, hogy a Bizottság és a tagállamok hatékonyan kezelik-e azokat a kihívásokat, amelyekkel a tagállamok az interneten keresztül értékesített áruk és szolgáltatások után fizetendő héa és vámok helyes összegeinek beszedése során szembesülnek.

Elsősorban a következőket vizsgáltuk: A Bizottság megbízható keretrendszert hozott-e létre az e-kereskedelmet terhelő héa és vámok beszedésének szabályozására és ellenőrzésére?

A tagállamok kontrollintézkedései elősegítik-e az e-kereskedelmet terhelő héa és vámok maradéktalan beszedésének biztosítását? Az országokat a következő kockázati kritériumok alapján választottuk ki: i.

Az e-kereskedelem különösen sérülékeny a nem uniós szállítók visszaéléseivel szemben, ami hátrányos helyzetbe hozza az uniós kereskedőket.

Az ilyen szabálytalanságok közvetlenül érintik a tagállamok és az Európai Unió költségvetését azáltal, hogy csökkentik a tagállamok vámbevételeit. Ezenkívül közvetetten a tagállamok héaalapú hozzájárulásaira is hatással vannak, továbbá torzítják az egyenlő versenyfeltételeket a belső piacon.

Megvizsgáltuk a határokon átnyúló termékértékesítések tekintetében a héa- és vámjogszabályokban előírt héa és vámok beszedését is. Végezetül áttekintettük a Bizottság új javaslatait és a Tanács által az e-kereskedelmi csomag után, Mérlegeltük az e-kereskedelmi héacsomaggal kapcsolatos, az ellenőrzésünk végét követően hatályba lépő jogszabályi változások várható hatását is.

Hogy átfogó képet nyerjen az Unió helyzetéről, a 2. A felmérés referenciaéve volt, hatóköre a szűkített egyablakos ügyintézés uniós és Unión kívüli rendszerére, valamint az Unión belüli és kívüli termékértékesítésre egyaránt kiterjedt. Áttekintettük a Bizottság által az e-kereskedelmi csomag keretében benyújtott jogalkotási javaslatokat is; a kiválasztott tagállamokban értékeltük, hogy: i.

Web marketing | Digitális Tankönyvtár

Elemzésünk a tagállamok által az e-kereskedelemről készített felmérésre adott válaszokon, a tagállami adó- és vámhatóságok szakértőivel folytatott interjúkon, valamint az e-kereskedelemmel kapcsolatos tranzakciókból vett mintákon alapul. Észrevételek 30 Az e-kereskedelem keretében az árukat és szolgáltatásokat távoli helyekről szállítják, és a tagállamoknak az ezen értékesítésekre vonatkozó információcsere révén ellensúlyozniuk kell azt a tényt, hogy nem rendelkeznek joghatósággal a szállítók telephelye szerinti országokban.

Ezenkívül az összes rendelkezésre álló információ alapján eredményes ellenőrzéseket kell végezniük, milyen mutatókat kell használni a túra lehetőségeihez biztosítaniuk kell a héa és a vámok maradéktalan beszedését.

A Bizottságnak ezenfelül olyan megbízható jogi keretet és kontrollrendszert is ki kell dolgoznia, amely lehetővé teszi a tagállamok számára a fenti igények kielégítését, ugyanakkor összhangban áll az e-kereskedelemre vonatkozó nemzetközi legjobb gyakorlatokkal. Nem használják ki teljes mértékben az igazgatási együttműködési mechanizmusokat A tagállamok nem használják ki a kölcsönös adminisztratív segítségnyújtási mechanizmusokat a nem uniós országokkal való információcserére 32 Az adó- és vámhatóságoknak az adó- és vámrendelkezések betartatása, valamint a bevételek maradéktalan bár a kereskedelemben érdekében információt kell cserélniük más országokkal a nemzetközi kereskedelemről.

Az igazgatási együttműködés e formáját kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásnak MAA nevezzük. Megállapítottuk, hogy a héaügyi együttműködés területén eddig csak egyetlen uniós nemzetközi megállapodást írtak alá, az Európai Unió és a Norvég Királyság között a hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról létrejött megállapodást Ez a megállapodás